Skip to main content

Javne nabavke 2019.

„Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim Zakonom.“

Zakonom o javnim nabavkama, uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.
 
Pravosudna akademija, u skladu sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji, kao državni organ, dužna je da poštuje aktuelni Zakon o javnim nabavkama, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Zakona o
 

Javne nabavke male vrednosti

Usluge održavanja i održivog razvoja informacionog sistema Pravosudne akademije eAkademija, sa održavanjem virtualnih mašina JNMV 1/2019 [Zatvorena] 24.04.2019.

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna usluga prevoza JNMV 2/2019 [Zatvorena] 08.04.2019.

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka goriva za službeno vozilo putem debitne kartice za 2019. godinu JNMV 3/2019 [Zatvorena] 12.03.2019.

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge prevođenja JNMV 4/2019 [Zatvorena] 12.03.2019.

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija 
Odluka o obustavi 

24.04.2019. - Ponovljen postupak JNMV 4/2019

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija 
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremom ponude JNMV 4/2019 
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka, tehnička podrška i zakup (iznajmljivanje) konferencijskog ozvučenja, opreme za videkonferenciju, kongresne i prezentacione opreme, opreme za simultano prevođenje i audio i video snimanje, za realizaciju seminara i transparentnosti prijemnog i završnog ispita na Pravosudnoj akademiji RS JNMV 5/2019 [Zatvorena] 12.04.2019.

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga priprema za štampu i štampanje materijala, testova i ostalih dokumenata, za potrebe prijemnog, završnog ispita i stalne obuke na Pravosudnoj akademiji RS JNMV 6/2019 [Zatvorena] 28.06.2019.

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Ketering usluge za seminare koje organizuje Pravosudna akademija RS JNMV 7/2019 [Zatvorena] 06.06.2019.

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Beograd 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Novi Sad 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Kragujevac 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Niš

Nabavka antivirusnog, sistemskog i aplikativnog softvera za servere i radne stanice Pravosudne akademije RS JNMV 8/2019 [Zatvorena] 29.08.2019.

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt