Skip to main content

Konkursi u 2019. godini

Konkursi za popunjavanje slobodnih radnih mesta u Pravosudnoj Akademiji[Zatvoren]

Konkurs za izbor zamenika direktora Pravosudne akademije

Dana 11. decembra, 2019. godine u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje "Poslovi", Pravosudna akademija Republike Srbije objavila je "Javni konkurs za izbor zamenika direktora Pravosudne akademije"

Konkurs za prijem korisnika početne obuke Pravosudne akademije[Zatvoren]

Prijem X-te generacije korisnika početne obuke

Konkurs za prijem X-te generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije, objavljen u Službenom glasniku broj 70 od 2. oktobra 2019. godine

Kandidati prijave za polaganje prijemnog ispita podnose Pravosudnoj akademiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Sl. glasniku RS.

Prijave se podnose svakog radnog dana od 08:00 do 15:30 sati, i to:

    - Lično, na adresi Pravosudna akademija, Terazije 41, Beograd.

    - Preporučenom pošiljkom, na adresu „Pravosudna akademija, Terazije br. 41, Beograd“

Kandidat prilaže:

           - popunjenu prijavu

           - overenu fotokopiju diplome Pravnog fakulteta,

           - overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu,

           - uverenje o državljanstvu.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 12000 dinara i uplaćuje se na račun Pravosudne akademije br. 840-31109845-16

Prijava

Odluka Visokog saveta sudstva

Odluka Državnog veća tužilaca

Odluka Državnog veća tužilaca o proširenju broja korisnika početne obuke - objavljena 26. novembra, 2019. godine

Odluka Visokog saveta sudstva o proširenju broja korisnika početne obuke - objavljena 02. decembra, 2019. godine

Važno:

U cilju uspostavljanja komunikacije između Pravosudne akademije i kandidata, otvorena je namenska adresa prijemni.ispit@pars.rs sa koje će svim kandidatima, nakon apliciranja biti upućena posebna poruka kao potvrda ispravnosti adrese koja je navedena u prijavi kandidata prilikom konkurisanja.


Ovo je način da kandidate obavestimo da li je prijava ispravna, odnosno, ukoliko postoje neki nedostaci, da na njih ukažemo, kako bi svi kandidati nesmetano bili pozvani na polaganje prijemnog ispita.


Molimo sve kandidate da obavezno potvrde prijem tog mejla i to isključivo sa adrese na koju im je mejl poslat.

Potrebno je da mejl za potvrdu pošalju lično jer se automatska potvrda (auto riplaj) neće uzimati u obzir. Ukoliko kandidat ne odgovori, biće pozvan telefonom, jer je to signal da meil nije primljen, ili da kandidat nije proverio eventualno odbačenu poštu.

Molimo sve kandidate da pažljivo i do kraja pročitaju poruku koja im je poslata i postupe po navedenim instrukcijama!

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt