Skip to main content

Prijemni ispit - upis IX generacije korisnika početne obuke

KONKURS ZA PRIJEM POLAZNIKA

Obaveštavamo vas da je "Konkurs za prijem IX generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije, objavljen u Službenom glasniku broj 72 od 28. septembra 2018. godine"

Odluka Visokog saveta sudstva
Odluka Državnog veća tužilaca
 

ČLANOVI ISPITNE KOMISIJE

1. Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda  
2. Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu  
3. Branka Dražić, sudija Apelacionog suda u Beogradu  
4. Milan Tkalac, apelacioni javni tužilac u Novom Sadu  
5. Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal

NAKNADA ZA POLAGANJE

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 12 000 dinara i uplaćuje se na račun Pravosudne akademije br. 840-31109845-16

Naknada za polaganje se može uplatiti najkasnije do početka pismenog dela prijemnog ispita.

NEOPHODNA DOKUMENTA

Podsećamo Vas da na ispit sa sobom ponesete ličnu kartu ili pasoš i potvrdu o uplaćenoj naknadi za polaganje prijemnog ispita, kao i da na ispit dođete pola sata pre označenog termina.

Kandidati prijave za polaganje prijemnog ispita podnose Pravosudnoj akademiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Sl. glasniku RS - zaključno sa 15.10.2018. godine) Prijave se podnose svakog radnog dana od 08:00 do 15:30 sati, i to:

    - Lično, na adresi Pravosudna akademija, Terazije 41, Beograd.

    - Preporučenom pošiljkom, na adresu „Pravosudna akademija, Terazije br. 41, Beograd“

    - Kandidat prilaže:

           - popunjenu prijavu, na formularu koji se nalazi na sajtu Akademije,

           - overenu fotokopiju diplome Pravnog fakulteta,

           - overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu,

           - uverenje o državljanstvu.

Prijava
Link ka strani sa konkursnom dokumentacijom

PISMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANJA

Po oglašenom  „Konkursu za izbor kandidata za prijem na početnu obuku, IX generacije, u Pravosudnoj akademiji“ objavljenom u Službenom glasniku broj 72, od 28. septembra 2018. godine, a na osnovu člana 27. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Sl.glasnik RS“ br.104/2009, 32/2014 - Odluka US RS i 106/2015)

OBAVEŠTAVAMO KANDIDATE da je pisani deo prijemnog ispita zakazan za 05. novembar, 2018. godine u 10:00 sati.


Pismeni deo prijemnog ispita, biće organizovan u sledećim gradovima:

  • U Beogradu - za kandidate sa boravištem na teritoriji beogradske apelacije – ulica Svetozara Markovića br. 21 (ugao ulica Svetozara Markovića i Krunske)
  • U Kragujevcu - za kandidate sa boravištem na teritoriji kragujevačke apelacije – ulica Kralja Petra I broj 18, Hotel Kragujevac, sala broj 3.
  • U Nišu - za kandidate sa boravištem na teritoriji niške apelacije – Viši sud u Nišu, ulica Voždova br.23. drugi sprat, sala br. 90.
  • U Novom Sadu - za kandidate sa boravištem na teritoriji novosadske apelacije – Apelacioni sud u Novom Sadu, ulica Sutjeska br. 3, "mala" sala na III spratu

REZULTATI ISPITA (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Konačni rezultati pisanog dela prijemnog ispita

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Beograd

Za apelaciju Beograd, liste sa šiframa kandidata biće istaknute na vratima Pravosudne akademije, na adresama: Terazije br. 41 i Svetozara Markovića br. 21.

Uvid u test, kandidati koji su polagali u beogradskoj apelaciji, mogu zatražiti isključivo na adresi Pravosudna akademija, Terazije br. 41.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Kragujevac

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Niš

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Novi Sad

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Prigovor na pismeni deo prijemnog ispita

TEST LIČNOSTI

"Test ličnosti je zajednički naziv za raznovrsne upitnike, projektivne tehnike i testove kojima se, na standardizovan, objektivan i anoniman način, ispituje jedna ili više dimenzija ličnosti" - Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada"

Izvod iz "Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 11".

Kandidati koji su položili pismeni test pristupaju polaganju testa ličnosti.
Kandidati uz test prilažu i zatvoren identifikacioni obrazac na kome zaokružuju da su saglasni da u test i rezultate mogu imati uvid članovi Komisije ili lica koja Komisija ovlasti.

Stručno lice koje pregleda test mora dati obrazloženje ukoliko kandidat na testu dobije ocenu „ne zadovoljava“ i sa tim upoznati članove Komisije koja donosi konačnu odluku o tome.

Komisija odluku donosi većinom glasova. Nijedan član Komisije ne može biti uzdržan. O toku i glasanju članova Komisije sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.
Na test ličnosti i zapisnik se stavlja oznaka poverljivosti i čuvaju se u arhivi Akademije 30 dana od dan završetka prijemnog ispita. Posle tog roka se uništavaju.

Uvid u rezultate testa ličnosti može imati samo kandidat.

RASPORED POLAGANJA

Obaveštavamo Vas da će se polaganje testa ličnosti održati 08.11.2018. godine sa početkom u 10:00 sati

U Beogradu - za kandidate sa boravištem na teritoriji beogradske apelacije – ulica Svetozara Markovića br. 21 (ugao ulica Svetozara Markovića i Krunske)

REZULTATI TESTA

08.11.2018. - Svi kandidati su položili test ličnosti
U Novom Sadu - za kandidate sa boravištem na teritoriji novosadske apelacije – Apelacioni sud u Novom Sadu, ulica Sutjeska br. 3, "mala" sala na III spratu U Nišu - za kandidate sa boravištem na teritoriji niške apelacije – Viši sud u Nišu, ulica Voždova br.23. drugi sprat, sala br. 90. U Kragujevcu - za kandidate sa boravištem na teritoriji kragujevačke apelacije – ulica Trg Vojvode Radomira Putnika br. 4, Apelacioni sud u Kragujevcu, sala Pravosudne akademije na 3 spratu.
USMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA
Kandidati su podeljeni u grupe - pogledati RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA Važno je da svaki kandidat bude informisan u kojoj je grupi, odnosno u koje vreme i kog dana polaže. Grupe su sastavljene od šest kandidata. Kandidat je dužan da se pojavi najkasnije 15 minuta pre početka izrade zadatka (posebno važno za kandidate koji po rasporedu polažu ujutru od 09:00 sati, što znači da se moraju pojaviti najkasnije u 08:45).

ISPITNA KOMISIJA

Za usmeni deo prijemnog ispita imenovana je komisija u sledećem sastavu:

1. Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
2. Duško Milenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Apelacionog suda u Beogradu
3. Branka Dražić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
4. Milan Tkalac, apelacioni javni tužilac u Novom Sadu
5. Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal

Kandidati će polagati u sali br. 45. Priprema kandidata je u sali br. 25. Svi posetioci i kandidati, mogu pratiti polaganje kroz direktan prenos u sali br. 15. u prizemlju.

U cilju podizanja transparentnosti, Pravosudna akademija će uživo prenositi i polaganje usmenog dela prijemnog ispita. Prenos će biti strimovan preko zvaničnog "Jutjub" kanala Pravosudne akademije - kanal Beograd.

RANG LISTA

Na osnovu člana 41 Statuta Pravosudne akademije objavljue se rang lista kandidata za upis devete generacije polaznika početne obuke. U skladu sa odlukama Visokog saveta sudstva i Državnog Veća tužilaca, koje možete pogledati u prilogu, devetu generaciju čini 38 polaznika

REZULTATI ISPITA

Ukupni rezultati sa prijemnog ispita

Rang lista kandidata na osnovu završne ocene

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 17.)

Prigovor na utvrđenu rang listu kandidata, na osnovu završne ocene

Konačna rang lista kandidata  

Odluka Visokog saveta sudstva
Odluka Državnog veća tužilaca 
Odluka Državnog veća tužilaca o proširenju broja korisnika početne obuke
Statut Pravosudne akademije 

DODATNA OBJAŠNJENJA ZA KANDIDATE

Ovim putem, želimo da odgovorimo na nekoliko najčešće postavljenih pitanja, kako bismo što je moguće preciznije dali odgovore i smanjili nedoumicu zainteresovanih kandidata.

Fotografije sa prijemnog ispita 9. generacije polaznika

Sa polaganja prijemnog ispita 9. generacije

Sa polaganja prijemnog ispita 9. generacije

Izvlačenje testa, 05.11.2018.

Izvlačenje testa, 05.11.2018.

Sa polaganja prijemnog ispita 9. generacije - Niš

Sa polaganja prijemnog ispita 9. generacije - Niš

Sa polaganja prijemnog ispita 9. generacije - Novi Sad

Sa polaganja prijemnog ispita 9. generacije - Novi Sad

Priprema kandidata za usmeni - 13.11.2018.

Priprema kandidata za usmeni - 13.11.2018.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt