Skip to main content

Prijemni ispit - upis XI generacije korisnika početne obuke

Rang liste kandidata

U skladu sa članom 26. Zakona o Pravosudnoj akademiji, članom 41. Statuta Pravosudne akademije i članom 17. Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita, upisuje se 47 polaznika početne obuke jedanaeste generacije.

Konačna rang lista kandidata za upis 11. generacije polaznika Pravosudne akademije

Lista je objavljena dana 15. aprila, 2021. godine u 15:00 sati

Ukupni rezultati sa prijemnog ispita

Rezultati su objavljeni dana 18. marta, 2021. godine u 16:20 sati

Rang lista kandidata na osnovu završne ocene

Rezultati su objavljeni dana 18. marta, 2021. godine u 14:55 sati

KONKURS ZA PRIJEM POLAZNIKA

Obaveštavamo vas da je "Konkurs za prijem XI generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije, objavljen u Službenom glasniku broj 120 od 02. oktobra 2020. godine"

Odluka Visokog saveta sudstva - odluka je objavljena 05. oktobra, 2020. godine 
Odluka Državnog veća tužilaca - odluka je objavljena 03. marta, 2021. godine
Okvirni program prijemnog ispita Pravosudne akademije 
Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita

ČLANOVI ISPITNE KOMISIJE

1. Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda  
2. Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu  
3. Branka Dražić, sudija Vrhovnog kasacionog suda  
4. Leposava Vujanović Porubović, zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu
5. Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal

NAKNADA ZA POLAGANJE

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 12 000 dinara i uplaćuje se na račun Pravosudne akademije br. 840-31109845-16

Naknada za polaganje se može uplatiti najkasnije do početka pismenog dela prijemnog ispita.

NEOPHODNA DOKUMENTA

Podsećamo Vas da na ispit sa sobom ponesete ličnu kartu ili pasoš i potvrdu o uplaćenoj naknadi za polaganje prijemnog ispita, kao i da na ispit dođete pola sata pre označenog termina.

Kandidati prijave za polaganje prijemnog ispita podnose Pravosudnoj akademiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Sl. glasniku RS. Prijave se podnose svakog radnog dana od 07:30 do 15:00 sati, i to:

Elektronskom poštom, sa priloženim skeniranim dokumentima u PDF formatu na adresu prijemni@pars.rs (Kandidati koji odluče da prijavu i dokumenta pošalju elektronskom poštom, dobijaju elektronsku potvrdu prijema. U slučaju da kandidat nije dobio potvrdu prijema u obavezi je da se javi na broj +381 64 869 02 99). Detaljne instrukcije o prijavljivanju putem elektronske pošte možete pogledati u uputstvu. Lično, na adresi Pravosudna akademija, Terazije 41, Beograd Preporučenom pošiljkom, na adresu „Pravosudna akademija, Terazije br. 41, 11103 Beograd, PAK 107003

* Ukoliko je kandidat nakon sticanja diplome ili uverenja o položenom pravosudnom ispitu promenio lično ime, uz prijavu je dužan da priloži i izvod iz matične knjige venčanih ili rešenje o promeni ličnog imena.

Prijava
Uputstvo za prijavljivanje putem elektronske pošte
Link ka strani sa konkursnom dokumentacijom

Popunjenu prijavu, odštampanu i skeniranu u PDF formatu Overena fotokopija diplome Pravnog fakulteta, odnosno skeniranu u PDF formatu Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno skenirana u PDF formatu Uverenje o državljanstvu, odnosno skenirano u PDF formatu Očitanu i odštampanu ličnu kartu, odnosno očitanu i skeniranu LK u PDF formatu

Kandidat prilaže:

Popunjenu prijavu, odštampanu i skeniranu u PDF formatu Overena fotokopija diplome Pravnog fakulteta, odnosno skeniranu u PDF formatu

  • Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno skenirana u PDF formatu
  • Uverenje o državljanstvu, odnosno skenirano u PDF formatu
  • Očitanu i odštampanu ličnu kartu, odnosno očitanu i skeniranu LK u PDF formatu

* Ukoliko je kandidat nakon sticanja diplome ili uverenja o položenom pravosudnom ispitu promenio lično ime, uz prijavu je dužan da priloži i izvod iz matične knjige venčanih ili rešenje o promeni ličnog imena.

Prijava Uputstvo za prijavljivanje putem elektronske pošte Link ka strani sa konkursnom dokumentacijom
PISMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANJA

Po oglašenom „Konkursu za izbor kandidata za prijem na početnu obuku, XI-te generacije, u Pravosudnoj akademiji“ objavljenom u Službenom glasniku broj 120, od 2. oktobra 2020. godine, a na osnovu člana 27. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Sl.glasnik RS“ br.104/2009, 32/2014 - Odluka US RS i 106/2015)

OBAVEŠTAVAMO KANDIDATE da je pisani deo prijemnog ispita zakazan za 08. mart, 2021. godine u 10:00 sati.


Pismeni deo prijemnog ispita, biće organizovan u sledećim gradovima:

  • U Beogradu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji beogradske apelacije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ulica Bulevar kralja Aleksandra 67, amfiteatar br. 5
  • U Kragujevcu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji kragujevačke apelacije –  Hotel Kragujevac, ulica Kralja Petra I broj 18 sala broj 3
  • U Nišu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji niške apelacije – Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Trg Kralja Aleksandra br. 11, u amfiteatru 
  • U Novom Sadu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji novosadske apelacije – Apelacioni sud u Novom Sadu, ulica Sutjeska br. 3, sala na V spratu

REZULTATI ISPITA (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Lista sa imenima kandidata koji su položili pismeni deo prijemnog ispita

Lista je objavljena 10. marta, 2021. godine u 18:53

Pravosudna akademija objavljuje liste sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni deo prijemnog ispita 08. marta, 2021. godine. Liste su postavljene 08- marta, 2021. godine u 16:45 sati

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Beograd

Sve liste sa šiframa kandidata, biće istaknute ISKLJUČIVO na sajtu Pravosudne akademije, zbog aktuelne epidemiološke situacije.

Uvid u test, kandidati koji su polagali u beogradskoj apelaciji, mogu zatražiti isključivo na adresi Pravosudna akademija, Terazije br. 41 i to NAKON NAJAVE KANDIDATA ZA UVID U TEST.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Kragujevac

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Niš

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Novi Sad

Sve liste sa šiframa kandidata, biće istaknute ISKLJUČIVO na sajtu Pravosudne akademije, zbog aktuelne epidemiološke situacije.

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Obaveštavaju se kandidati koji su dana 08. marta, 2021.godine polagali pismeni deo ispita za prijem na početnu obuku Pravosudne akademije, da se objavljuju korigovane liste kandidata sa bodovima i ocenama u skladu sa priloženim obrazloženjem.

Sve informacije možete pogledati ovde

Nove liste sa šiframa kandidata objavljene su 10. marta, 2021. godine u 11:00 sati

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Beograd, u skladu sa obaveštenjem od 9. marta, 2021.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Kragujevac, u skladu sa obaveštenjem od 9. marta, 2021.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Niš, u skladu sa obaveštenjem od 9. marta, 2021.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Novi Sad, u skladu sa obaveštenjem od 9. marta, 2021.

TEST LIČNOSTI

"Test ličnosti je zajednički naziv za raznovrsne upitnike, projektivne tehnike i testove kojima se, na standardizovan, objektivan i anoniman način, ispituje jedna ili više dimenzija ličnosti" - Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada"

Izvod iz "Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 11".

Kandidati koji su položili pismeni test pristupaju polaganju testa ličnosti.
Kandidati uz test prilažu i zatvoren identifikacioni obrazac na kome zaokružuju da su saglasni da u test i rezultate mogu imati uvid članovi Komisije ili lica koja Komisija ovlasti.

Stručno lice koje pregleda test mora dati obrazloženje ukoliko kandidat na testu dobije ocenu „ne zadovoljava“ i sa tim upoznati članove Komisije koja donosi konačnu odluku o tome.

Komisija odluku donosi većinom glasova. Nijedan član Komisije ne može biti uzdržan. O toku i glasanju članova Komisije sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.
Na test ličnosti i zapisnik se stavlja oznaka poverljivosti i čuvaju se u arhivi Akademije 30 dana od dan završetka prijemnog ispita. Posle tog roka se uništavaju.

Uvid u rezultate testa ličnosti može imati samo kandidat.

Kratko video uputstvo za kandidate - kako da pravilo popune i pošalju Test ličnosti

RASPORED POLAGANJA

SVI kandidati će polagati „Test ličnosti“ u četvrtak, 11. marta 2021. godine, u periodu od 10:00 do 11:00 sati. Kandidati su dužni da popunjeni test pošalju na adresu prijemni@pars.rs, najkasnije do 11:30 sati

Procedura polaganja testa ličnosti:

Kandidatima će u četvrtak, 11. marta, 2021. godine u 09:00, biti poslata elektronska pošta na adresu, preko koje su i do sada komunicirali sa Pravosudnom akademijom, a sa adrese prijemni@pars.rs .

Proveriti foldere TRASH I SPAM, ukoliko do 09:30 kandidat nije dobio navedenu elektronsku poštu, treba da se javi na broj 0648690299 ili na adresu dejan.georgijev@pars.rs

Naslov elektronske pošte glasiće: „Test ličnosti, za kandidate koji su konkurisali za prijem na početnu obuku HI generacije polaznika Pravosudne akademije

Kao prilog elektronskoj pošti, biće dodat PDF fajl u okviru koga je moguće unositi tražene podatke/ markirati odgovore na ponuđena pitanja i sl. pod nazivom „Test-licnosti-11-generacija.pdf

Nakon popunjavanja testa, kandidat je dužan,  da popunjeni fajl/ test preimenuje i snimi, tako što će na početku naziva fajla dodati svoju ŠIFRU koju je dobio prilikom polaganja pismenog dela prijemnog ispita.

Konačan naziv fajla treba da bude npr. BGXXXXXXXX-Test-licnosti-11-generacija.pdf

Svaki kandidat je u obavezi da čuva tajnost sadržaja testa i ne sme pružiti uvid u test neovlašćenim licima.

Kandidati su dužni da popunjeni test pošalju na adresu prijemni@pars.rs, najkasnije do 11:30 sa naslovom/ subject  - u koji OBAVEZNO moraju uneti šifru sa polaganja pismenog dela prijemnog ispita npr:  BGXXXXXXXX – Popunjen test ličnosti.

Naknadne informacije, uputstva i sl. potražite na strani posvećenoj prijemnom ispitu u podnaslovu "Test ličnosti".

U Beogradu, 09. mart 2021. godine u 18:20 sati

REZULTATI TESTA

Obaveštavaju se kandidati koji su dana 11. marta 2021. godine polagali test ličnosti, da su svi kandidati, koji su poslali POPUNJEN test, položili test i time stekli pravo polaganja usmenog dela prijemnog ispita.

Beograd, 12. mart 2021. godine u 07:35 sati

USMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANJA

Svi kandidati, koji su stekli uslov polaganja usmenog dela prijemnog ispita, prema Pravilniku o načinu i sadržini polaganja prijemnog ispita (Član 12., 13, i 14.), pozivaju se da pogledaju RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA kako bi na vreme bili informisani o danu i vremenu polaganja, s obzirom da će se ispit polagati tri dana, odnosno 15. 16. i 17. marta, 2021. godine.

Usmeni ispit, svi kandidati polažu u Beogradu – zgrada Pravosudne akademije, ulica Terazije br. 41

15. 16. i 17. marta, 2021. godine s početkom u 09:00 sati

Kandidat je dužan da se pojavi najkasnije 15 minuta pre naznačenog termina za pisanje koncepta(posebno važno za kandidate koji po rasporedu polažu ujutru od 09:00 sati).

Kandidati su podeljeni u grupe - pogledati RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA

Važno je da svaki kandidat bude informisan u kojoj je grupi, odnosno u koje vreme i kog dana polaže. Grupe su sastavljene od po tri kandidata.

1. Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
2. Duško Milenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Apelacionog suda u Beogradu
3. Branka Dražić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
4. Leposava Vujanović Porubović, zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu
5. Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal

Kandidati će polagati u biblioteci Pravosudne akademije.  NAJVIŠE četiri  kandidata, koji čekaju polaganje ili pripremu, mogu pratiti polaganje usmenog dela ispita, kroz direktan prenos koji je obezbeđen, u antreu Akademije, na spratu, zbog poštovanja epidemioloških mera.

U cilju podizanja transparentnosti, Pravosudna akademija će uživo prenositi polaganje usmenog dela prijemnog ispita. Prenos će biti strimovan preko zvaničnog "Jutjub" kanala Pravosudne akademije - kanal Beograd.

ISPITNA KOMISIJA

Za usmeni deo prijemnog ispita imenovana je komisija u sledećem sastavu:

RANG LISTA

U skladu sa članom 26. Zakona o Pravosudnoj akademiji, članom 41. Statuta Pravosudne akademije i članom 17. Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita, upisuje se 47 polaznika početne obuke jedanaeste generacije.

REZULTATI ISPITA

Ukupni rezultati sa prijemnog ispita

Rezultati su objavljeni dana 18. marta, 2021. godine u 16:20 sati

Rang lista kandidata na osnovu završne ocene

 Rezultati su objavljeni dana 18. marta, 2021. godine u 14:55 sati

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 17.)

Prigovor na utvrđenu rang listu kandidata, na osnovu završne ocene

Konačna rang lista kandidata za upis 11. generacije polaznika Pravosudne akademije

 Lista je objavljena dana 15. aprila, 2021. godine u 15:00 sati

Odluka Visokog saveta sudstva - odluka je objavljena 05. oktobra, 2020. godine 
Odluka Državnog veća tužilaca - odluka je objavljena 03. marta, 2021. godine
Statut Pravosudne akademije 

DODATNA OBJAŠNJENJA ZA KANDIDATE

Ovim putem, želimo da odgovorimo na nekoliko najčešće postavljenih pitanja, kako bismo što je moguće preciznije dali odgovore i smanjili nedoumicu zainteresovanih kandidata.

Uživo - Pravosudna akademija, Terazije br. 41, Beograd, 17. mart, 2021. godine. Poslednji dan polaganja usmenog dela prijemnog ispita za prijem jedanaeste generacije polaznika Pravosudne akademije.

Uživo - Pravosudna akademija, Terazije br. 41, Beograd, 16. mart, 2021. godine. Drugi dan polaganja usmenog dela prijemnog ispita za prijem jedanaeste generacije polaznika Pravosudne akademije.

Uživo - Pravosudna akademija, Terazije br. 41, Beograd, 15. mart, 2021. godine. Prvi dan polaganja usmenog dela prijemnog ispita za prijem jedanaeste generacije polaznika Pravosudne akademije.

slika3

8. mart, 2021. godine

Direktor Akademije Nenad Vujić, izvukao je test br. 3 za polaganje pismenog dela prijemnog ispita

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt