Skip to main content

Programski savet 2018.

Programski savet je stručni organ Akademije i čine ga petnaest članova koje imenuje Upravni odbor, iz reda sudija i tužilaca, drugih stručnjaka i sudskog i tužilačkog osoblja. Najmanje pet članova Programskog saveta su sudije, najmanje tri su tužioci, od kojih po jednog člana predlaže udruženje sudija, odnosno udruženje tužilaca, a jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja.

Nadležnosti Programskog saveta Pravosudne akademije:

 • utvrđuje predlog programa polaganja prijemnog ispita za početnu obuku;
 • utvrđuje predlog programa završnog ispita početne obuke;
 • utvrđuje predlog programa početne obuke sudija i tužioca;
 • imenuje članove stalnih komisija, uz saglasnost Upravnog odbora;
 • obrazuje povremene komisije i radne grupe, u skladu sa Statutom;
 • utvrđuje predlog programa stalne obuke sudija i tužioca;
 • utvrđuje predlog posebnog programa obuke sudijskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika;
 • utvrđuje predlog prijemnog ispita za sudijske i tužilačke pripravnike;
 • utvrđuje predlog programa obuke sudskog i tužilačkog osoblja;
 • utvrđuje predlog programa obuke mentora i predavača i drugih specijalizovanih programa obuke;
 • imenuje stalne predavače iz reda sudija i tužilaca uz saglasnost Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca;
 • daje saglasnost na odluku o izboru stalnih predavača koji nisu sudije i tužioci;
 • utvrđuje uslove za imenovanje i imenuje mentore i povremene predavače;
 • utvrđuje predlog pravilnika za polaganje prijemnog ispita za početnu obuku;
 • utvrđuje predlog pravilnika za polaganje završnog ispita početne obuke;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o prigovoru na rang listu kandidata sa prijemnog ispita za početnu obuku;
 • vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom.

Članovi Programskog saveta

 1. Branislava Apostolović, Sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Programskog saveta
 2. Gordana Ajnšpiler Popović, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
 3. Dragan Jocić, Predsednik Apelacionog suda u Nišu i sudija Vrhovnog kasacionog suda
 4. Jelena Ivanović, Predsednik Upravnog suda u Beogradu
 5. Milan Marinović, Predsednik Prekršajnog suda u Beogradu
 6. Jasmina Vasović, Sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu
 7. Nebojša Đuričić, Sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu
 8. Dr Jasmina Kiurski, Zamenica Republičkog javnog tužioca u Beogradu
 9. Miroslav Filipović, Zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu
 10. Mirjana Pavlović, Sekretar Visokog saveta sudstva
 11. Natalija Adžić, Javni beležnik
 12. Dragan Mastilović, Korisnik početne obuke IV generacije
 13. Zorana Delibašić, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
 14. Leposava Vujanović Porubović, Zamenica Višeg javnog tužioca u Beogradu
 15. Igor Milovanov, Sekretar Programskog saveta Pravosudne akademije

Sednice Programskog saveta

Sednica Programskog saveta 1/2018

 • Dnevni red sednice
 • Zaključci

Sednica Programskog saveta 2/2018

 • Dnevni red sednice
 • Zaključci

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt