Skip to main content

Domaća saradnja

 • Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima

  Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, osnovan je odlukom ministra pravde i predsednika Vrhovnog kasacionog suda, 25.01.2018. Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud su u martu 2018. godine ponovo formirali Savet za maloletnike koji čine stručnjaci pravosudnih organa – sudije i tužioci, predstavnici relevantnih...
 • Nacionalna mreža sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u Republici Srbiji

  Pravosudna akademija je u okviru projekta“ Podrška Evropske unije jačanju kapaciteta Pravosudne akademije“ , 21.11.2017. godine godine, objavila javni poziv sudijama i tužiocima za imenovanje članova Nacionalne mreže. Nacionalna mreža je osnovana u sastavu od trideset i jednog sudije i tužioca, a u cilju primene evropskih standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji. Osnivanje ovakve...
 • Javnobeležnička komora

  Javnobeležnička komora Srbije je profesionalno udruženje u koje se udružuju javni beležnici upisani u njen imenik. Komora posluje kao neprofitno udruženje i ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim zakonom i Statutom Komore.Javnobeležnička komora Srbije je profesionalno udruženje u koje se udružuju javni beležnici upisani u njen imenik. Komora posluje kao neprofitno udruženje i ima...
 • Komora javnih izvršitelja

  Komora javnih izvršitelja Republike Srbije je profesionalno udruženje javnih izvršitelja, koje čine svi javni izvršitelji. Komora posluje kao nedobitno udruženje i ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim Zakonom i Statutom Komore. Komora obavlja sledeće poslove: Donosi Statut i Etički kodeks javnih izvršitelja i druge propise i opšte i pojedinačne akte; Čuva ugled i čast i prava javnih...

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt