Skip to main content

Završni ispit VI generacije

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla:

  • sudije prekršajnog suda,
  • osnovnog suda i
  • zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.
Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

Ocenjivanje završnog ispita izražava se ocenama od 1 do 5. Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku. 

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Nenad Vujić, direktor PA povodom završnog ispita 6. generacije korisnika

Završni ispit VI generacije

Polaznici početne obuke 6. generacije uspešno su položili završni ispit pred komisijom za završni ispit u sastavu:

  • Milena Rašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
  • Gordana Komnenić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
  • Mirjana Grujičić, sudija Višeg suda u Beogradu
  • Svetlana Aleksić, sudija Višeg suda u Beogradu - posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal
  • Tomislav Kilibarda, Apelacioni tužilac u Beogradu

Prosečna ocena korisnika obuke, bila je 4,90.

Svaki kandidat je u skladu sa programom završnog ispita, pokazao svoje praktično znanje i veštine kao sudija u parničnom predmetu, kao sudija u krivičnom predmetu i kao tužilac u zastupanju optužnice.

Prvi put je pored snimanja celokupnog toka završnog ispita, uveden i direktan prenos preko zvaničnih Jutjub kanala Pravosudne akademije

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt