Skip to main content

Monitoring i evaluacija

Monitoring i evaluacija se mogu posmatrati kao sastavni delovi jedinstvenog procesa. Oni su uzajamno povezani i njihovom primenom dobijaju se informacije o različitim, unapred definisanim segmentima. Monitoring i evaluacija imaju veliku važnost u oblasti obuke, ako se želi organizovati i pružiti adekvatna obuka koja odgovara potrebama korisnika, ispunjava sve zakonske uslove i uključuje najbolju postojeću praksu.

Monitoring je preduslov za sprovođenje valjane ocene, evaluacije i analize u svim različitim oblastima koje podrazumeva obuka.

Suština evaluacije je u dobijanju relevantnih podataka koji treba da nam služe za donošenje daljih odluka.

Pravosudna akademija sprovodi kontinuiranu sumativnu evaluaciju i monitoring svih obrazovnih aktivnosti u cilju praćenja kvaliteta obuka i održavanja nivoa efikasnosti i efektivnosti obrazovnog rada .

Opis varijabli instrumenta za evaluaciju obrazovnih aktivnosti

Nezavisna varijabla:  Radna pozicija ispitanika. Ova varijabla nam omogućava da utvrdimo da li procena obrazovne aktivnosti polaznika Pravosudne akademije zavisi od radnih pozicija ispitanika. Ovu varijablu istražujemo pitanjem broj 5. Pitanje je poluotvorenog tipa, sa višestrukim izborom.

Zavisna varijabla broj 1: Kompetencije nastavnika procenjene od strane polaznika.

Indikator 1 zavisne varijable broj 1: procena kompetentnosti nastavnika u pogledu sadržaja kursa (pitanje broj 1.a).

Indikator 2 zavisne varijable broj 1: procena planerskih kompetencija nastavnika (pitanje broj 1.b).

Indikator 3 zavisne varijable broj 1: procena komunikacionih kompetencija nastavnika (pitanje broj 1.g).

Indikator 4 zavisne varijable broj 1: procena didaktičkih kompetencija nastavnika u pogledu strukturiranja balansiranog odnosa teorije i praksa tokom kursa (pitanje broj 1.v).

Zavisna varijabla broj 2: Obrazovni sadržaj procenjen od strane polaznika.

Indikator 1 zavisne varijable broj 2: procena zastarelosti obrazovnog sadržaja kursa (pitanje broj 2.a).

Indikator 2 zavisne varijable broj 2: procena relevantnosti sadržaja kursa sa aspekta trenutnih profesionalnih obaveza polaznika (pitanje broj 2.b).

Indikator 3 zavisne varijable broj 2: procena značajnosti obrazovnog sadržaja za unapređenje polaznikovog  razumevanja (pitanje broj 2.v).

Zavisna varijabla broj 3. Obrazovni materijal distribuiran tokom kursa procenjen od strane polaznika.

Indikator 1 zavisne varijable broj 3: procena zanimljivosti obrazovnog materijala koji je korišćen i distribuiran tokom obrazovne aktivnosti (pitanje broj 3.a).

Indikator 3 zavisne varijable broj 3: procena korisnosti obrazovnog materijala,  koji je korišćen i distribuiran tokom obrazovne aktivnosti, za ovladavanje nastavnim sadržajem (pitanje broj 3.b)

Indikator 4 zavisne varijable broj 3: procena korisnosti obrazovnog materijala,  koji je korišćen i distribuiran tokom obrazovne aktivnosti, za primenu u sadašnjoj ili budućoj profesionalnoj praksi polaznika (pitanje broj 3.v).

Kontrolna varijabla: Stručnost nastavnika u materiji kojom se bavi. Ovo je jedino pitanje formulisano u negaciji (nije demonstrirao). Odgovori ispitanika koji se razlikuju u odnosu na prethodne procene karakteristika neće biti uzeti u razmatranje. (pitanje broj 4).

Pitanje broj 6 koje je otvorenog tipa služi nam da pratimo obrazovne potrebe korisnika obuke tokom cele kalendarske godine. Pravosudna akademja jednom godišnje sprovodi ispitivanje obrazovnih potreba, pa nam odgvori na ovo pitanje mogu pokazati da li ima odstupanja od rezultata koje smo dobili istraživanjem.

Monitoring i evaluacija uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.
Pravosudna akademija, u skladu sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji, kao državni organ, dužna je da poštuje aktuelni Zakon o javnim nabavkama, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt