Skip to main content

Prijemni ispit - upis X-te generacije korisnika početne obuke

KONKURS ZA PRIJEM POLAZNIKA

Obaveštavamo vas da je "Konkurs za prijem X-te generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije, objavljen u Službenom glasniku broj 70 od 2. oktobra 2019. godine"

Odluka Visokog saveta sudstva
Odluka Državnog veća tužilaca
Okvirni program prijemnog ispita Pravosudne akademije 
Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita

Odluka Državnog veća tužilaca o proširenju broja korisnika početne obuke - objavljena 26. novembra, 2019. godine

Odluka Visokog saveta sudstva o proširenju broja korisnika početne obuke - objavljena 02. decembra, 2019. godine

ČLANOVI ISPITNE KOMISIJE

1. Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda  
2. Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu  
3. Branka Dražić, sudija Apelacionog suda u Beogradu  
4. Leposava Vujanović Porubović, zamenica Višeg javnog tužioca u Beogradu  
5. Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal

NAKNADA ZA POLAGANJE

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 12 000 dinara i uplaćuje se na račun Pravosudne akademije br. 840-31109845-16

Naknada za polaganje se može uplatiti najkasnije do početka pismenog dela prijemnog ispita.

NEOPHODNA DOKUMENTA

Podsećamo Vas da na ispit sa sobom ponesete ličnu kartu ili pasoš i potvrdu o uplaćenoj naknadi za polaganje prijemnog ispita, kao i da na ispit dođete pola sata pre označenog termina.

Kandidati prijave za polaganje prijemnog ispita podnose Pravosudnoj akademiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Sl. glasniku RS. Prijave se podnose svakog radnog dana od 08:00 do 15:30 sati, i to:

    - Lično, na adresi Pravosudna akademija, Terazije 41, Beograd.

    - Preporučenom pošiljkom, na adresu „Pravosudna akademija, Terazije br. 41, Beograd“

    - Kandidat prilaže:

           - popunjenu prijavu, na formularu koji se nalazi na sajtu Akademije,

           - overenu fotokopiju diplome Pravnog fakulteta,

           - overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu,

           - uverenje o državljanstvu.

Prijava
Link ka strani sa konkursnom dokumentacijom

PISMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANJA

Po oglašenom „Konkursu za izbor kandidata za prijem na početnu obuku, X-te generacije, u Pravosudnoj akademiji“ objavljenom u Službenom glasniku broj 70, od 2. oktobra 2019. godine, a na osnovu člana 27. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Sl.glasnik RS“ br.104/2009, 32/2014 - Odluka US RS i 106/2015)

OBAVEŠTAVAMO KANDIDATE da je pisani deo prijemnog ispita zakazan za 04. novembar, 2019. godine u 10:00 sati.


Pismeni deo prijemnog ispita, biće organizovan u sledećim gradovima:

  • U Beogradu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji beogradske apelacije – ulica Gračanička br. 18 (Institut za kriminološka i sociološka istraživanja)
  • U Kragujevcu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji kragujevačke apelacije –  Hotel Kragujevac, ulica Kralja Petra I broj 18 sala broj 3
  • U Nišu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji niške apelacije – Viši sud u Nišu, ulica Voždova br.23. drugi sprat, sala br. 90.
  • U Novom Sadu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji novosadske apelacije – Apelacioni sud u Novom Sadu, ulica Sutjeska br. 3, "mala" sala na III spratu

REZULTATI ISPITA (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Lista sa imenima kandidata koji su položili pismeni deo prijemnog ispita

Pravosudna akademija objavljuje liste sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni deo prijemnog ispita 4. novembra 2019. godine. Liste su postavljene 4. novembra u 15:05 sati

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Beograd

Za apelaciju Beograd, liste sa šiframa kandidata biće istaknute na vratima Pravosudne akademije, na adresi: Terazije br. 41  i Gračanička br.  18.

Uvid u test, kandidati koji su polagali u beogradskoj apelaciji, mogu zatražiti isključivo na adresi Pravosudna akademija, Terazije br. 41.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Kragujevac

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Niš

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Novi Sad

Liste sa šiframa kandidata biće istaknute po apelacijama, na svim mestima na kojima su kandidati polagali, na vratima, ali i na vratima prostorija Pravosudne akademije u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Obaveštavaju se kandidati koji su dana 04.11.2019.godine polagali pisani test za prijem na početnu obuku Pravosudne akademije da je došlo do tehničke greške u pitanju broj 15.

U skladu sa tim kandidatima se priznaje kao tačan odgovor pod v) rok od 8 dana i pod b) rok od 15 dana.

Ovim se svi pojedninačni prigovori na pitanje broj 15 smatraju rešenim.

Korigovana Lista sa šiframa kandidata biće objavljena na sajtu Pravosudne akademije.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Beograd, u skladu sa obaveštenjem od 5. novembra 2019.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Kragujevac, u skladu sa obaveštenjem od 5. novembra 2019.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Niš, u skladu sa obaveštenjem od 5. novembra 2019.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Novi Sad, u skladu sa obaveštenjem od 5. novembra 2019.

 

NIK6CK592H - prigovor u vezi pitanja pod br. 14 odbijen
NI76E2XACE - prigovor u vezi pitanja pod br. 18 odbijen
NI5NH5SZHS - prigovor u vezi pitanja pod br. 14 odbijen
NIA62U7IM2 - prigovor u vezi pitanja pod br. 40 odbijen

 

TEST LIČNOSTI

"Test ličnosti je zajednički naziv za raznovrsne upitnike, projektivne tehnike i testove kojima se, na standardizovan, objektivan i anoniman način, ispituje jedna ili više dimenzija ličnosti" - Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada"

Izvod iz "Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 11".

Kandidati koji su položili pismeni test pristupaju polaganju testa ličnosti.
Kandidati uz test prilažu i zatvoren identifikacioni obrazac na kome zaokružuju da su saglasni da u test i rezultate mogu imati uvid članovi Komisije ili lica koja Komisija ovlasti.

Stručno lice koje pregleda test mora dati obrazloženje ukoliko kandidat na testu dobije ocenu „ne zadovoljava“ i sa tim upoznati članove Komisije koja donosi konačnu odluku o tome.

Komisija odluku donosi većinom glasova. Nijedan član Komisije ne može biti uzdržan. O toku i glasanju članova Komisije sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.
Na test ličnosti i zapisnik se stavlja oznaka poverljivosti i čuvaju se u arhivi Akademije 30 dana od dan završetka prijemnog ispita. Posle tog roka se uništavaju.

Uvid u rezultate testa ličnosti može imati samo kandidat.

RASPORED POLAGANJA

Obaveštavamo Vas da će se polaganje testa ličnosti održati 07.11.2019. godine sa početkom u 10:00 sati

U Beogradu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji beogradske apelacije – ulica Gračanička br. 18 (Institut za kriminološka i sociološka istraživanja) U Kragujevcu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji kragujevačke apelacije – u sali Pravosudne akademije (u potkrovlju)  u Apelacionom sudu u Kragujevcu, ul. Trg vojvode Radomira Putnika broj 4. U Nišu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji niške apelacije – Viši sud u Nišu, ulica Voždova br.23. drugi sprat, sala br. 90. U Novom Sadu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji novosadske apelacije – Apelacioni sud u Novom Sadu, ulica Sutjeska br. 3, "mala" sala na III spratu

REZULTATI TESTA

Svi kandidati su položili test ličnosti - 08. novembar 2019. u 8:57 sati
USMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANJA

Svi kandidati, koji su stekli uslov polaganja usmenog dela prijemnog ispita, prema Pravilniku o načinu i sadržini polaganja prijemnog ispita (Član 12., 13, i 14.), pozivaju se da pogledaju RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA kako bi na vreme bili informisani o danu i vremenu polaganja, s obzirom da će se ispit polagati tri dana, odnosno 12. 13. i 14. Novembra 2019. godine.

Usmeni ispit, svi kandidati polažu u Beogradu – zgrada Pravosudne akademije, ulica Terazije br. 41

12novembra, 2019. godine s početkom u 10:00 sati

13. i 14. novembra, 2019. godine s početkom u 09:00 sati

Kandidat je dužan da se pojavi najkasnije 15 minuta pre naznačenog termina(posebno važno za kandidate koji po rasporedu polažu ujutru od 09:00, odnosno 10:00 sati).

Kandidati su podeljeni u grupe - pogledati RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA

Važno je da svaki kandidat bude informisan u kojoj je grupi, odnosno u koje vreme i kog dana polaže. Grupe su sastavljene od po tri kandidata.

 

1. Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
2. Duško Milenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Apelacionog suda u Beogradu
3. Branka Dražić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
4. Leposava Vujanović Porubović, zamenica Višeg javnog tužioca u Beogradu
5. Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal

Kandidati će polagati u biblioteci Pravosudne akademije. Priprema kandidata je u kancelariji br. 6. Svi posetioci i kandidati, mogu pratiti polaganje usmenog dela ispita, kroz direktan prenos koji je obezbeđen, u antreu Akademije, na spratu.

U cilju podizanja transparentnosti, Pravosudna akademija će uživo prenositi i polaganje usmenog dela prijemnog ispita. Prenos će biti strimovan preko zvaničnog "Jutjub" kanala Pravosudne akademije - kanal Beograd.

ISPITNA KOMISIJA

Za usmeni deo prijemnog ispita imenovana je komisija u sledećem sastavu:

RANG LISTA

Na osnovu člana 41 Statuta Pravosudne akademije objavljue se rang lista kandidata za upis desete generacije polaznika početne obuke. U skladu sa odlukama Visokog saveta sudstva i Državnog Veća tužilaca, koje možete pogledati u prilogu, desetu generaciju čini 35 polaznika

REZULTATI ISPITA

Ukupni rezultati sa prijemnog ispita

Rezultati su objavljeni dana 15. novembra 2019. godine u 14:10 sati

Važno:
Zbog izuzetnog kvaliteta kandidata koji su konkurisali za upis X generacije polaznika, Pravosudna akademija je zvanično zatražila proširenje liste, odnosno ukupnog broja polaznika.

Rang lista kandidata na osnovu završne ocene

 Rezultati su objavljeni dana 15. novembra 2019. godine u 15:08 sati

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 17.)

Prigovor na utvrđenu rang listu kandidata, na osnovu završne ocene

Konačna rang lista kandidata 

  Lista je objavljena dana 26. februara 2019. godine u 10:00 sati

Odluka Visokog saveta sudstva
Odluka Državnog veća tužilaca 
Statut Pravosudne akademije 
Odluka Državnog veća tužilaca o proširenju broja korisnika početne obuke - objavljena 26. novembra, 2019. godine
Odluka Visokog saveta sudstva o proširenju broja korisnika početne obuke - objavljena 02. decembra, 2019. godine

DODATNA OBJAŠNJENJA ZA KANDIDATE

Ovim putem, želimo da odgovorimo na nekoliko najčešće postavljenih pitanja, kako bismo što je moguće preciznije dali odgovore i smanjili nedoumicu zainteresovanih kandidata.

14. novembar 2019. - Treći i poslednji dan polaganja usmenog dela prijemnog ispita X-te generacije polaznika Pravosudne akademije

13. novembar 2019. - Drugi dan polaganja usmenog dela prijemnog ispita X-te generacije polaznika Pravosudne akademije

12. novembar 2019. - Prvi dan polaganja usmenog dela prijemnog ispita X-te generacije polaznika Pravosudne akademije

OVDE GALERIJA SLIKA!

Galerija fotografija sa prijemnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt