Skip to main content

Javnobeležnička komora

Javnobeležnička komora logo

Javnobeležnička komora Srbije je profesionalno udruženje u koje se udružuju javni beležnici upisani u njen imenik. Komora posluje kao neprofitno udruženje i ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim zakonom i Statutom Komore.Javnobeležnička komora Srbije je profesionalno udruženje u koje se udružuju javni beležnici upisani u njen imenik. Komora posluje kao neprofitno udruženje i ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim zakonom i Statutom Komore.

Javnobeležnička komora Srbije:

  • čuva ugled, čast, integritet i prava javnobeležničke profesije;
  • stara se da javni beležnici savesno i u skladu sa zakonom i svojom zakletvom obavljaju svoje poslove i u tom cilju vrši nadzor nad radom javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika, pokreće i sprovodi disciplinski postupak u skladu sa zakonom;
  • predstavlja javne beležnike kod državnih organa radi zaštite prava i interesa profesije, u skladu sa zakonom i Statutom;
  • donosi odluke koje obavezuju javne beležnike, u skladu sa zakonom i Statutom;
  • utvrđuje pravila javnobeležničke etike i stara se o poštovanju etičkog kodeksa;
  • donosi Javnobeležnički poslovnik;
  • stara se o stručnom usavršavanju javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika; organizuje stručnu obuku i pripremu kandidata za polaganje javnobeležničkog ispita;
  • organizuje naučne skupove, stručne skupove, seminare i savetovanja u oblasti javnog beležništva;
  • organizuje objavljivanje časopisa i stručne literature u oblasti javnog beležništva; uspostavlja i razvija saradnju s javnobeležničkim komorama u inostranstvu;
  • vrši javna ovlašćenja koja su joj zakonom poverena, obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom


Imajući u vidu ulogu Pravosudne akademije u obezbeđivanju kontinuiranog obrazovanja nosilaca pravosudnih funkcija u Republici Srbiji, kao i zakonske obaveze javnih beležnika na kontinuirano stručno usavršavanje, Akademija i Javnobeležnička komora potpisale su Memorandum o saradnji u oblasti obuke i stručnog usavšavanja javnih beležnika.

Partnerstvo koje je predmet ovog Memoranduma ima za cilj da razvije dugoročnu saradnju koja se posebno ogleda u oibezbeđenju stručne podrške Akademije Javnobeležničkoj komori radi organizovanja i realizacije programa obuke javnih beležnika.

Međusobna profesionalna saradnja razvija se na ravnopravnim osnovama, uz maksimalnu zaštitu profesionalnih, moralnih i materijalnih interesa obe strane.

Ministarstvo pravde - sa osnivanja Javnobeležničke komore

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt