Skip to main content

Komora javnih izvršitelja

Комора јавних извршитеља

Komora javnih izvršitelja Republike Srbije je profesionalno udruženje javnih izvršitelja, koje čine svi javni izvršitelji. Komora posluje kao nedobitno udruženje i ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim Zakonom i Statutom Komore.

Komora obavlja sledeće poslove:

 • Donosi Statut i Etički kodeks javnih izvršitelja i druge propise i opšte i pojedinačne akte;
 • Čuva ugled i čast i prava javnih izvršitelja;
 • Stara se da javni izvršitelji i njihovi zamenici savesno i zakonito obavljaju svoje delatnosti i pokreće disciplinski postupak protiv javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja;
 • Predstavlja javne izvršitelje i njihove zamenike pred državnim organima, radi zaštite javnih izvršitelja;
 • Vodi početnu obuku kandidata za javne izvršitelje i redovnu obuku i druge oblike
 • Stručnog usavršavanja javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja i organizuje stručne skupove, seminare i savetovanja;
 • Sarađuje sa komorama izvršitelja drugih zemalja;
 • Preduzima sve mere za unapređenje i afirmaciju pravosudne profesije javnih izvršitelja;
 • Podnosi inicijative za izmene i dopune svih akata i propisa od značaja za profesiju javnih izvršitelja, odnosno za izmenu i dopunu zakona i podzakonskih akata od značaja za efikasnije i racionalnije sprovođenje izvršenja i obezbeđenja u Republici Srbiji;
 • Organizuje izradu i objavljivanje časopisa i stručne literature u oblasti delokruga rada javnih izvršitelja;
 • Organizuje i obezbeđuje vođenje i čuvanje svih podataka i evidencija Komore u skladu sa zakonom i drugim propisima i vrši ovlašćenja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.


Imajući u vidu ulogu Pravosudne akademije u obezbeđivanju kontinuiranog obrazovanja nosilaca pravosudnih funkcija u Republici Srbiji, kao i zakonske obaveze izvršitelja na kontinuirano stručno usavršavanje, Akademija i Komora izvršitelja potpisale su Memorandum o saradnji u oblasti obuke i stručnog usavšavanja izvršitelja.

Partnerstvo koje je predmet ovog Memoranduma ima za cilj da razvije dugoročnu saradnju koja se posebno ogleda u obezbeđenju stručne podrške Akademije Komori izvršitelja radi organizovanja i realizacije programa obuke izvršitelja.Međusobna profesionalna saradnja razvija se na ravnopravnim osnovama, uz maksimalnu zaštitu profesionalnih, moralnih i materijalnih interesa obe strane.

Snimak sa godišnjeg savetovanja komore izvršitelja Republike Srbije


Zlatibor, 2015. godine

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt