Skip to main content

OEBS

OSCE OEBS logo

OEBS je evropska organizacija za bezbednost i saradnju. Ima sveobuhvatan pristup bezbednosti koji obuhvata političko-vojne, ekonomske i ekološke i ljudske aspekte. Zbog toga se bavi širokim spektrom bezbednosnih pitanja, uključujući mere kontrole naoružanja, mere poverenja i sigurnosti, ljudska prava, nacionalne manjine, demokratizaciju, strategije policije, borbe protiv terorizma i ekonomske i ekološke aktivnosti.

Organizacija ima 57 zemalja članica koje uživaju jednak status, a odluke se donose konsenzusom na političkoj, ali ne i pravno obavezujućoj osnovi.

Kako bi pomogla Srbiji u izgradnji jakih, nezavisnih, odgovornih i efikasnih demokratskih institucija, Misija OEBSA-a radi sa Vladinim institucijama, civilnim društvom i medijima u oblastima vladavine prava i ljudskih prava, sprovođenja zakona, demokratizacije i razvoja medija. Takođe sarađuje sa drugim misijama u regionu na zajedničkim projektima i inicijativama.


OEBS Misija, Odeljenje demokratizacije, je sa Akademijom realizovalo projekat koji se tiče nastavka treninga trenera osam odabranih sudija za obuku u oblasti diskriminacije kao i okruglog stola za sudije koje rade u odeljenjima sudske prakse sva četiri apelaciona suda u cilju harmonizacije sudske prakse u ovim predmetima. 

OEBS je kroz svoje prgrame pomogao realizaciju ciklusa obuka posvećenih Zloupotrebi u javnim nabavkama kao i predstavljanju Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.

Takođe je, uz podršku OEBS-a održana serija treninga trenera, doprinevši tako proširivanju liste predavača Akademije u oblasti organizovanog kriminala iz redova tužilaca.

Važni linkovi

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt