Skip to main content

Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji

Подршка Европске уније Правосудној академији
Aktivnosti

Glavne aktivnosti projekta uključuju:

Sprovođenje analiza sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Republike Srbije, kao i drugim predmetima koji mogu da budu značajni za nosioce pravosudnih funkcija u Republici Srbiji

Uspostavljanje preko interneta „sistema za ukrštanje“ koji bi povezivao odredbe nacionalnih propisa sa relevantnim normama Evropske konvencije o ljudskim pravima, sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, kao i izrađenim pravnim konceptima

Sprovođenje analize visokog broja predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava i ustavnih žalbi pred Ustavnim sudom Republike Srbije, uz preporuke za rešavanje tih problema

Formulisanje preporuka za unapređenje metodologije za donošenje sudskih odluka i pripremu kratkih analiza presuda, kao i organizovanje seminara za upoznavanja nosilaca pravosudnih funkcija sa formulisanim preporukama

Uspostavljanje mreže sudija i tužilaca koji su specijalizovani za Evropsku konvenciju o ljudskim pravima

Baza podataka koja će uključiti odabrane odluke Evropskog suda za ljudska prava, i obuka osoblja za njeno održavanje

Procena potreba kako bi se identifikovali budući zahtevi za obukama u okviru pravosudnog sistema

Opšti pregled postojećih nastavnih planova i programa za početnu i stalnu obuku, koja je praćena odgovarajućom analizom , a sve u cilju unapređenja nastavnog plana i programa

Uporedna analiza nastavnog plana i programa u srodnim institucijama u državama članicama EU

Preporuke i podrška za unapređenje postojećih i izrada novih modula u okviru prioritetnih pravnih oblasti

Seminari i radionice u okviru početne i stalne obuke za jačanje kompetencija nosilaca pravosudnih funkcija

Uporedna analiza sadašnjeg sistema mentorstva, kao i sistema relevantnih institucija u zemljama EU koje su nadležne za obuku nosilaca pravosudnih funkcija uz preporuke za unapređenje sistema

„Smernice za ocenjivanje rada mentora“ i podrška Pravosudnoj akademiji u sprovođenju preporuka

„Priručnik za mentore“ radi unapređenja metodologije rada, pružajući podršku Pravosudnoj akademijiu organizovanju njegove promocije

Saradnja i kontakti sa relevantnim pravnim institucijama, kao i pravosudnim obrazovnim institucijama u regionu i državama članicama EU

Analize postojeće situacije u vezi sa trenutno dostupnim mogućnostima i budućim potrebama informacionog sistema Pravosudne akademije

 

Dokumenta

Dokumenta projekta po projektnim komponentama:

Pregled rezultata aktivnosi na projektu

Overview of project deliverables

 

Komponenta 1

 

Komponenta 2

 

Komponenta 3

Konzorcijum

Ovaj dvogodišnji projekat implementira British Council u saradnji sa FIIAPP (Španija), Alternative Consulting (Srbija) i AlterFact (Srbija).

british British Council je međunarodna organizacija za kulturne odnose iz Velike Britanije.

British Council otvara međunarodne prilike za ljude iz Velike Britanije, ali i iz drugih zemalja i gradi poverenje između njih širom sveta. To je ono što mi smatramo kulturnim odnosima.

Gradimo poverenje i razumevanje za Veliku Britaniju sa ciljem da stvorimo sigurniji i napredniji svet. Posmatrano u odnosu na naš uticaj, mi smo vodeća svetska organizacija za kulturne odnose. Kulturni odnosi su komponenta međunarodnih odnosa koji se fokusiraju na povezivanje ljudi, ali i uspostavljanje veza između političkih predstavnika i građana, kao i među političkim predstavnicima različitih zemalja međusobno.

Koristimo engleski, umetnost, obrazovanje i društvo – najbolje od onoga što Velika Britanije može da ponudi u oblasti kulture – kako bismo približili ljude i učinili saradnju sa Velikom Britanijom što atraktivnijom. British Council ima preko 7.000 zaposlenih u 191 kancelariji u 110 zemalja i teritorija.

Terazije 8/I, 11000 Beograd
Phone: +381 3023 866
info@jap.rs

fiiap Osnovana 1997. godine, Međunarodna fondacija Španije za administraciju i javne politike (FIIAP) je fondacija koju je osnovala vlada Španije u oblasti međunarodnog razvoja demokratske vladavine i jačanja institucija.

Od svog osnivanja organizacija je sprovela razne programe modernizacije u oblasti pravosuđa u tranzicionim i zemljama u razvoju. Ovi programi obuhvataju aktivnosti koje za cilj imaju osnaživanje institucionalnih i organizacionih kapaciteta zemalja korisnica, kao što su tehnička pomoć, obuke u oblasti upravljanja, istraživanja i odnosa sa sudskom administracijom.

Poslednjih godina organizacija je bila domaćin brojnih seminara, radionica i konferencija na kojima su učestvovale sudije i rukovodioci iz oblasti sudske administracije iz čitavog sveta.

C/ Beatriz de Bobadilla, 18 4ª planta 28040 – Madrid – España
Phone:+34 91 591 46 00
info@fiiapp.org

konsalting Alternative Consulting, iz Beograda je mlada konsultantska kompanija koja se brzo razvija. Osnovali su je konsultanti koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu na projektima podrše u Jugoistočnoj Evropi kao i u drugim regionima, uključujući ZND, Afriku i Jugoistočna Aziji.

Alternative Consulting je specijalizovana trenutno sprovodi brojne aktivnosti, uglavnom uz finansijsku podršku Evropske unije, usmerene na pružanje podrške institucijama država Jugoistočne Evrope u sprovođenju reformi, kao i u prilagođavanju domaćeg zakonodavstvapravnim tekovinama EU.

Risanska 6, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel: +381 (0) 11 268 10 79
info@alternative-consulting.com

alter Udruženje Alterfact osnovano je 2010. godine sa ciljem pružanja podrške razvoju civilnog društva i zaštiti ljudskih prava. Glavne oblasti kojima se asocijacija bavi uključuju promociju vladavine prava, vrednosti civilnog društva i zaštite životne sredine kao ljudskog prava.

Od osnivanja, asocijacija je razvijala kapacitete u polju asistencije srpskom pravosuđu, uključujući obuke, opšte pravosudne reforme, tehničku pomoć, izgradnju kapaciteta i podizanje svesti javnosti. Korisnici već implementiranih, ili projekata koji se trenutno sprovode su sudije, zamenici tužioca, sudijski i tužilački pomoćnici, zaposleni u pravosuđu, uključujući posebna odeljenja(pravna pomoć, odeljenja za izvršenje, odeljenja sudske prakse, itd.), kao i jedna profesionalno udruženje (Udruženje prekršajnih sudija).

Donatori uz pomoć kojih je Asocijacija realizovala najskorije projekte su Evropska unija, Nemačka agencija za međunarodnu pomoć i saradnju (GIZ), Ministarstvo inostranih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, ambasada Holandije i projekat USAID Serbia - Judicial Reform and Government Accountability (JRGA).

Draže Pavlovića 10/27, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel. +381 11 2780 842
Mob. +381 63 222 395
alterfact@alterfact.rs

Kontakt
Adresa

Terazije 8/1
11000 Beograd

T: +381 11 3023 869
F: +381 11 3023 877
info@jap.rs

kontakt

Projektne aktivnosti

Projekat je koncipiran tako da odgovara potrebama tehničke stručnosti kako bi odgovorio na izazove koji proizilaze iz obaveze da se u potpunosti sprovede Evropska konvencija o ljudskim pravima, kao i iz procesa pregovora o pristupanju EU.
Cilj projekta je da se pruži podrška i unaprede obrazovne aktivnosti i nove strukture u okviru Pravosudne akademije i time doprinese uspostavljanju doslednog pravosudnog sistema u Republici Srbiji.

Rezultat 1

Olakšan pristup sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava sa ciljem da se unapredi i ujednači sudska praksa u sudovima Republike Srbije, kao i da se uskladi sa EU standardima.

Rezultat 2

Unapređene obrazovne aktivnosti Pravosudne akademije u cilju jačanja efikasnosti i delotvornosti pravosudnih obuka.

Rezultat 3

Unapređeno funkcionisanje novih struktura u okviru novih nadležnosti Pravosudne akademije.

IPA 2012 - Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt