Skip to main content

Savet Evrope

Council of Europe Main Building

Kancelarije Saveta Evrope otvaraju se odlukom Generalnog sekretara u dogovoru sa odgovarajućom zemljom, pod nadzorom Komiteta ministara.

Iako se njihovi ciljevi i način rada razlikuju, u skladu sa njihovim specifičnim mandatom, njihova glavna namena je da omogućuju, odražvaju i osnažuju radne odnose između Saveta Evrope i nacionalnih vlasti (uglavnom Vlada i Parlament), regionalnih i lokalnih vlasti, predstavnika građanskog društva, političkih partija i medija, kao i članova međunarodne zajednice.

Njihove aktivnosti omogućavaju Savetu Evrope da pomaže zemlji u ispunjavanju svojih obaveza povezanih sa članstvom, da utiče na zakonodavne i druge reforme, da pruža stručna mišljenja u stručnom polju Organizacije, razvija efikasne programe obuke (inter alia o Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima), primenje panevropske aktivnosti kao što su tematske kampanje i tako dalje. Vodi se računa da inicijative budu usklađene sa našim glavnim međuvladinim partnerima, od kojih su najvažniji EU i OEBS kao i UN i njene agencije.

Kancelariju Saveta Evrope u Beogradu otvorio je Generalni sekretar 16. marta 2001. godine. Kancelarija je osnovana kao glavni centar saradnje sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, koja je u to vreme, podnela prijavu za prijem u Savet Evrope.

Istovremeno je započeo rad na zajedničkim projektima.

Danas, Kancelarija radi u bliskoj saradnji sa Vladom i relevantnim institucijama Republike Srbije kako bi uspešnije usmerila i efikasnije sprovela programe stručne podrške Saveta Evrope reformskim procesima.

Glavne aktivnosti Saveta Evrope usmerene su ka unapređenju demokratije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava, imajući u vidu obaveze koje je Srbija preuzela stupanjem u članstvo.

U okviru Zajedničkog programa sa Evropskom unijom Savet Evrope pomaže Pravosudnoj akademiji u osnaživanju ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji.
Takođe, Savet Evrope intenzivno doprinosi da svi oni koji se nalaze pod jurisdikcijom Republike Srbije na bolji način uživaju svoja ljudska prava. Projekti Saveta Evrope, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, doprinose sprovođenju Sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom kroz podršku naporima Srbije da osnaži demokratiju i vladavinu prava.

Savet Evrope kroz različite projekte pomaže Pravosudnoj akademiji u realizaciji opštih kurseva iz oblasti ljudskih prava za sudije i tužioce, u cilju poboljšanja primene Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja u svakodnevnom radu pravosuđa.

Dugogodišnja praksa Saveta Evrope je da polaznicima početne obuke Pravosudne akademije, kao i sudijama i tužiocima omogući studijske posete Strazburu, koje omogućavaju učesnicima neposredan uvid u funkcionisanje Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, kao i drugih tela u okviru Saveta Evrope.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt