Skip to main content

USAID - Američka agencija za međunarodni razvoj

USAID Serbia logo

USAID je američka agencija za međunarodni razvoj, a njena Misija u Srbiji kroz svoje programe pomaže napore u sprovođenju reformi na putu Srbije ka pridruženju EU. 

USAID pomaže Srbiji da svoje institucije ojača i učini ih odgovornijim prema građanima. Aktivnosti USAID-a doprinose jačanju vladavine prava kroz unapređenje nezavisnosti, efikasnosti i profesionalnosti pravosuđa.


Beograd, 05.04.2019.

USAID Srbija i Pravosudna akademija, zajedno su naporno radili na jačanju funkcija i kapaciteta Akademije u okviru projekta direktne saradnje između dve vlade.

Ovaj video, kreiran je sa ciljem da ilustruje projekat koji je, između ostalog, imao za cilj da da odgovor na pitanje zašto je važna Pravosudna akademija, koje su njene uloge i zaduženja, šta su kazali neki od polaznika Akademije.

Pravosudna akademija zahvaljuje USAID Srbija na ustupljenom video materijalu!Misija USAID-a u Srbiji je kroz svoje programe pomogla da sudovi postanu transparentniji i efikasniji, pomogla je izgradnju kapaciteta ključnih pravosudnih institucija kako bi više odgovarale na potrebe građana.

USAID je kroz svoje projekte doprineo izgradnji strateškog plana za dalji institucionalni razvoj Pravosudne akademije, kao i za utvrđivanje kriterijuma za radnoangažovanje trenera i mentora, kako bi se sa sigurnošću obezbedio visok kvalitet instruktora.Projekti USAID-a su pomogli izradu elektronske platforme za obuku zaposlenih upravosuđu (e-Akademija), kao i jačanje administrativnih kapaciteta Akademije kako bi mogla da pruži bolju podršku obuci nosiocima pravosudnih funkcija.

Uz podršku USAID-a počele su sa radom dve regionalne kancelarije, odeljenja Pravosudne akademije u Novom Sadu i Kragujevcu.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt