Skip to main content

Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom

Датум
Локација
Niš
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je u saradnji sa advokatskom komorom iz Niša, 9. jula u hotelu „Tami“ u Nišu, organizovala obuku „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“. Obuci su prisustvovali advokati sa teritorije niške apelacije.

Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom, 09. jul, Niš - Izvor: Pravosudna akademija

Teme koje su obrađivane na ovoj obuci bile su:

  • Razlozi za donošenje novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku;
  • Materijalno pravo u Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, izbor i izricanje krivičnih sankcija prema maloletnicima;
  • Procesne odredbe iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i njihova primena u praksi;
  • Pojedini problemi u primeni Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku;
  • Slučajevi iz prakse i materijalni i procesni aspekt;
  • Evropska konvencija o ljudskim pravima sa osvrtom na koncept „Pravosuđe po meri deteta“;

Predavači na ovoj obuci bili su:

  • Nenad Vujić direktor Pravosudne akademije,
  • Dr. Milan Škulić profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda,
  • Dr. Ivana Stevanović direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i članica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije i
  • Dr. Dragan Obradović sudija Višeg suda u Valjevu.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt