Skip to main content

"Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom" - Niš, 28.2.2022.

Датум
Локација
Niš
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je 28. februara 2022. godine u sali Apelacionog suda u Nišu, organizovala obuku na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“.

"Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom" - Niš, 28.2.2022. - Izvor: Pravosudna akademija

Obuci su prisustvovale sudije iz osnovnih i viših sudova sa teritorije niške apelacije..

Teme koje su obrađivane na ovoj obuci bile su:

  • Razlozi za donošenje novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku
  • Materijalno pravo u Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, izbor i izricanje krivičnih sankcija prema maloletnicima
  • Procesne odredbe iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i njihova primena u praksi
  • Pojedini problemi u primeni Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku
  • Evropska konvencija o ljudskim pravima sa osvrtom na koncept „Pravosuđe po meri deteta“

Predavači na ovoj obuci bili su:

  • Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije;
  • Dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda;
  • Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt