Skip to main content

Primena prava Evropske unije za korisnike početne obuke

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija

 
Primena prava Evropske unije za korisnike početne obuke - Izvor: Pravosudna akademija

 

Seminar je predstavio ulogu i nadležnost Suda pravde EU, kao i vrste tužbi koje se mogu pokrenuti pred njim. Štaviše, ovaj seminar je takođe detaljno proučio dužnosti i prerogative koje odgovaraju nacionalnim sudovima i tribunalima u sprovođenju zakonitosti EU. Shodno tome, učesnici su stekli znanja o raspodeli nadležnosti između nacionalnih sudova i Suda pravde EU kao i koji su to slučajevi u kojima su nacionalni sudovi isključivo nadležni.

Takođe su komentarisani pravni principi EU koje korisnici početne obuke treba da uzmu u obzir kada budu donosili sudske odluke.

Predavači su bili Juan Diego Ramírez-Cárdenas Díaz (Evropski centar za sudije i pravnike u Luksemburgu) i sekretar Ludovic Bernardeau (Opšti sud EU).

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt