Skip to main content

Završni ispit VII generacije

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 01. do 03. jula 2019. godine, organizuje završni ispit sedme generacije korisnika početne obuke.

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla:

 • sudije prekršajnog suda,
 • osnovnog suda i
 • zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.
Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

Raspored polaganja kandidata po danima

Petočlanu komisiju čine:

 1. Gordana Komnenić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 2. Milena Rašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 3.  Mirjana Grujičić, sudija Višeg suda u Beogradu
 4.  Svetlana Aleksić, sudija Višeg suda u Beogradu - posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal
 5.  Tomislav Kilibarda, Apelacioni javni tužilac u Beogradu

Ocenjivaće kandidate ocenama od 1 do 5 sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

- upravljanje postupkom, 
- pravna argumentacija i 
- opšti utisak izlagača

Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku. 

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Prosečna ocena korisnika obuke sedme generacije, bila je 4,96.

Spisak kandidata koji polažu završni ispit VII generacije
 1. Aleksandar Đorđević
 2. Vukadin Brajušković 
 3. Ilija Marković
 4. Jelena Vujičić
 5. Seid Rožajac
 6. Stefan Žunić
 7. Mirjana Lukić
 8. Jelena Cvetinović
 9. Aleksandra Đurić
 10. Nemanja Maslovarić
 11. Jelena Milenović
 12. Marko Cvetanović
 13. Milena Ćirić
 14. Nina Jovanović
 15. Aleksandra Tomović (dev Stojković)
 16. Aleksandra Mrdović
 17. Siniša Knežević
 18. Slobodanka Gavrić

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 1. do 3. jula 2019. godine, organizovala je završni ispit sedme generacije korisnika početne obuke.

Prvi dan završnog ispita 7. generacije – 1.7.2019. snimak od 09:00 do 13:00

Prvi dan završnog ispita 7. generacije – 1.7.2019. snimak od 14:00 do 16:00

Drugi dan završnog ispita 7. generacije – 2.7.2019. snimak od 9:00 do 13:00

Drugi dan završnog ispita 7. generacije – 2.7.2019. snimak od 14:00 do 16:00

Treći dan završnog ispita 7. generacije – 3.7.2019. snimak od 09:00 do 13:00

Treći dan završnog ispita 7. generacije – 3.7.2019. snimak od 14:00 do 16:00

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt