Skip to main content

Годишња конференција посвећена унапређењу права деце у контакту са правосудним системом - 24. и 25. фебруар 2022. године у Београду

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, у партнерству са УНИЦЕФ-ом, организовао је годишњу конференцију посвећену унапређењу права деце у контакту са правосудним системом, 24. и 25. фебруара 2022. године у Београду.

Годишња конференција посвећена унапређењу права деце у контакту са правосудним системом - 24. и 25. фебруар 2022. године у Београду - Извор: Правосудна академија

На конферецији су донети следећи закључци:

 1. Деца која дођу у контакт са правосудним системом, било у својству учинилаца или жртава и/или сведока кривичних дела, често припадају вишеструко угроженим слојевима популације. У питању су често посебно рањиве породице са мултисистемским проблемима, а поједина деца су често жртве злостављања и занемаривања. Зато је потребно додатно подржати породицу детета и само дете кроз правовремену и рану интервенцију и подршку, како би се на време идентификовале породице у ризику.
 2. Посебно рањива категорија деце су Роми који, према истраживању Републичког завода за социјалну заштиту и УНИЦЕФ-а, чине несразмерно велики проценат деце у сукобу са законом, те је потребно идентификовати и остварити сарадњу са другим државним органима, институцијама и организацијама које се баве унапређењем права ромске деце како бисмо заједно дефинисали препоруке за унапређење њиховог положаја.
 3. Кључно је додатно јачање капацитета стручњака свих система, као и мултисекторске сарадње, како би се за свако дете у контакту са законом развио индивидуализован приступ прилагођен специфичним потребама детета у сваком конкретном случају, у складу са принципом најбољих интереса детета.

 

Деца учиниоци кривичних дела – васпитни налози

Препоруке за конкретне иницијативе Савета:

 1. Упућивање иницијативе Савета министарствима надлежним за правосуђе, социјалну заштиту, државну управу и локалну самоуправу и финансије, да се установи чврст и одржив извор финансирања програма и услуга за рад са децом учиниоцима кривичних дела неопходних за примену свих васпитних налога, ванзаводских санкција, нарочито посебних обавеза и подршке по извршењу заводских санкција, како би у свим локалним срединама деци и породицама биле доступне интервенције и програми усмерени на дететов правилан развој, ресоцијализацију и реинтеграцију.
 2. Упућивање иницијативе Министарству правде да се један од извора финансирања обезбеди из средстава прикупљених по основу одлагања кривичних гоњења – опортунитета.
 3. Упућивање иницијативе министарствима надлежним за правосуђе, социјалну заштиту и унутрашње послове да се обезбеди/настави контуирана обука стручњака у систему малолетничког правосуђа – судија, јавних тужилаца, стручњака у систему социјалне заштите, адвоката, полицајаца и пружалаца услуга који спроводе различите програме рада са децом учиниоцима кривичних дела, кроз специјализоване и заједничке обуке.
 4. Упућивање иницијативе Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да се подстакне лиценцирање пружалаца услуга који ће својим програмима рада обухватити примену васпитних налога, а нарочито оним који пружају социо-едукативне и терапијске услуге.

Препоруке за стручњаке:

 1. Савет препоручује формирање мултисекторских тимова за примену васпитних налога (судија, тужилац, полицајац и стручњак центра за социјални рад) и решавање малолетничких предмета на локалном нивоу, што би допринело јачању мултисекторске сарадње и индивидуализованог приступа сваком детету.

 

 Извршење кривичних санкција и ментално здравље учинилаца

Препоруке за конкретне иницијативе Савета:

 1. Формирање тима, под вођством Савета, за креирање акционог плана за унапређење права деце са менталним сметњама у сукобу са законом, на основу истраживања Републичког завода за социјалну заштиту и УНИЦЕФ-а, који би предвидео специфичне и конкретне кораке за унапређење стања. Тим би чинили представници сектора правосуђа, социјалне заштите, здравља, унутрашњих послова, и други стручњаци у овој области.
 2. Упућивање иницијативе Савета за стручни састанак релевантних министарстава за решавање питања оснивања посебне социјално-здравствене установе или програма у више установа за децу са угроженим менталним здрављем и без адекватног родитељског старања која долазе у сукоб са законом, а којима би се реализовали непосредна брига, неопходан здравствени третман и индивидуални програми у циљу развоја, ресоцијализације и реинтеграције деце.
 3. Упућивање иницијативе министарствима надлежним за социјалну заштиту, полицију и образовање, за формирање мултисекторског тима за унапређење права и превенцију криминалитета кривично неодговорне деце, као и развој одговарајућих програма помоћи и подршке деци, родитељима и непосредно ангажованим стручњацима.

 

Деца жртве и сведоци у кривичном поступку

Препоруке за конкретне иницијативе Савета:

 1. Упућивање иницијативе Министарству правде да се прецизира положај деце жртава и сведока у новом Закону о малолетницима и Законика о кривичном поступку како би се јасно искључила могућност унакрсног испитивања малолетних оштећених лица и могућности постављања сугестибилних питања.
 2. Упућивање иницијативе Министарству правде за спровођење обука за све стручњаке који долазе у контакт са децом жртвама и сведоцима, с обзиром да је Министарство правде, уз подршку ОЕБС-ЕУ, опремило просторије за узимање исказа уз помоћ видео и аудио линка. Посебан предлог је да се уз обуку развије и  Приручник-водич за поступање свих стручњака који учествују у поступку у коме је дете жртва, а који би предвиђао конкретне кораке за спровођење индивидуалне процене потреба сваког детета, уз узимање у обзир принципа најбољих интереса детета као примарног у одлучивању.
 3. Упућивање иницијативе Министарству правде за измену одговарајућих судских и тужилачких пословника у смислу обележавања предмета у којима су оштећени малолетна лица како би се обезбедило хитно поступање у таквим кривичним поступцима.

Препоруке за стручњаке:

 1. Савет препоручује, на основу одредаба ЗКП, обавезно ангажовање стручних лица – психолога, педагога и других стручних лица у свакој ситуацији у којој се појављује дете као учесник у кривичном поступку и  да се оштећеном детету када год је то могуће одреди статус посебно осетљивог сведока.
 2. Савет препоручује укључивање посебних стручњака за примену форензичког интервјуа, у свим ситуацијама када је то неопходно због специфичног статуса детета, узраста, развојних поремећаја или акутног стања детета оштећеног или сведока.

 

Деца у контакту са правосудним системом и медији

Препорука за конкретну иницијативу Савета:

 1. Наставити континуирану сарадњу са Регулаторним телом за електронске медије (РЕМ), успоставити сарадњу са Саветом за штампу, те представницима штампаних и електронских медија како би се заштитила деца учиниоци и жртве и сведоци кривичних дела и избегла секундарна виктимизација непримереним извештавањем; иницирати заједничке скупове у циљу размене искуства и сензибилисање медија – и уредника – кроз обуке о правима детета и санкционисања поступања које није у складу са националним прописима и међународним стандардима, с обзиром да већ постоји забрана откривања идентитета детета.

 

 Коришћени материјали:

 1. Општи коментар бр. 21 (2017) о деци у уличној ситуацији – Комитет за права детета
 2. Општи коментар бр. 24 (2019) о правима детета у систему правосуђа за децу – Комитет за права детета
 3. Општи протокол за заштиту деце од насиља
 4. Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године и Акциони план за 2020. и 2021. годину за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 5. Закључак о усвајању Општег протокола за заштиту деце од насиља – Министарство за бригу о породици и демографију

 

Презентације предавача по данима обуке:

Први дан:

 1. Представљање центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац – Снежана Стевановић, дипл.социолог и Иван Ђорђевић, дипл.спец.педагог
 2. Унапређење статуса и квалитета третмана деце у сукобу са законом - Истраживање - Републички завод за социјалну заштиту и УНИЦЕФ - Ђурађ Стакић, Prof. Emeritus, Penn State University
 3. Програм рада са децом и родитељима - Реализација васпитних налога и мера у оквиру Центра ГРиГ - Центар ГРиГ
 4. Унапређење менталног здравља осуђених на казну малолетничког затвора - Казнено-поправни завод за малолетнике у Ваљеву – Начелник службе за третман Наташа Стевановић и реализатор третмана Огњен Николић
 5. Деца у контакту са законом - унапређење остваривања права, превенција и заштита – Љубинка Марковић
 6. Адолесценција – Милош михајловић
 7. Преглед актуелних стратешких докумената у вези са правима детета и малолетничким правосуђем – потпуковник полиције, Оливера Зечевић
 8. Унапређивање информисања деце и младих о њиховим правима и обавезама у контакту са законом – потпуковник полиције, Оливера Зечевић
 9. Напредак у примени васпитних налога и јачању мултисекторске сарадње - Нада Шарац и Светлана Живанић
 10. Преглед измена и допуна закона - Саво Ђурђић

 

Други дан: 

 1. Представљање пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ – Братислав Реџић
 2. Права детета у Србији – Унапређивање положаја деце у правосудном систему Републике Србије, Представљање CRIS пројекта – Катарина Митић
 3. Правосуђе по мери детета, Пројекти ЦПД-а - Милана Тодоровић, менаџерка пројекта Центра за права детета
 4. Aнализа нормативног и институционалног оквира у области правосуђа по мери детета – Милица Колаковић
 5. Конвенција о правима детета - Општи коментар бр. 24 Комитета за права детета - Невена Вучковић Шаховић

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт