Skip to main content

Објављен јавни конкурс за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА АГЕНЦИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр. 126 од 23 октобра 2020. године
Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр. 126 од 23 октобра 2020. године. Рок за подношење пријава истиче 9. новембра 2020. године у поноћ

I

Министарство правде расписује jавни конкурс за избор пет чланова Већа Агенције за спречавање корупције.

II

За члана Већа Агенције за спречавање корупције може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

  1. да је пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да је пословно способно;
  3. да је завршило правни факултет (основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од четири године);
  4. да има најмање девет година радног искуства у струци;
  5. да му није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
  6. да није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције.

III

Пријаве на јавни конкурс за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције подносе се на обрасцу који је саставни део текста огласа, а који се може преузети са интернет странице Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Пријаве на јавни конкурс, са доказима, подносе се непосредно или поштом препоручено, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”, на адресу:

Правосудна академија, Београд, Теразије бр. 41, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције”.

IV

Учесник јавног конкурса за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције уз пријаву на јавни конкурс избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције подноси следећу документацију:

  1. радну и личну биографију;
  2. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
  3. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
  4. уверење центра за социјални рад да лице није лишено пословне способности (оригинал или оверена фотокопија);
  5. диплому о завршеном правном факултету – основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од четири године (оверена фотокопија);
  6. потврду о најмање девет година радног искуства у струци, са тачним описом послова (оригинал или оверена фотокопија);
  7. доказ да лице није осуђивано за кривична дела на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције;
  8. оверену фотокопију личне карте или извод електронског читача биометријске личне карте;
  9. изјаву којом се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган који спроводи поступак.

Образац изјаве којом се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган који спроводи поступак могуће је преузети на интернет страници Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење центра за социјални рад да лице није лишено пословне способности, доказ да лице није осуђивано за кривична дела на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције.

Ако се учесник јавног конкурса определи да орган сам прибави податке, учесник јавног конкурса није дужан да достави документацију из става 1. тач. 2), 3), 4) и 7).

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе учесник јавног конкурса може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења поступка.

V

Информације поводом јавног конкурса за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције могу се добити путем телефона 011/21-84-030 сваког радног дана од 10 до 13 часова или на е-mail адресу: акademija@pars.rs.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт