Skip to main content

„Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту“

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Уницефом, 28.10.2022. године, у сали Апелационог суда у Новом Саду, организовала обуку „Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту“.

„Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту“ - Извор: Правосудна академија

Овој обуци присуствовале су судије виших и основних судова са територије новосадске апелације који поступају и који ће поступати у П2 материји.

Обука је садржала следеће теме:

  • Права дeтeтa у кoнтaкту сa прaвoсудним систeмoм
  • Прaвa дeтeтa у грађанским судским пoступцимa и спoрoви из породичних oднoсa – стaндaрди УН
  • Прaвo дeтeтa нa изражавање мишљења и пaртиципaциja дeтeтa, Општи кoмeнтaри 12 и 14 Кoмитeтa зa прaвa дeтeтa, Прaксa EСЛJП
  • Утврђивaњe нajбoљих интeрeсa дeтeтa
  • Пoсeбнa знaњa и вештине у рaду сa дeцoм у грађанским ствaримa и кoмуникaциja сa дeцoм, Симулaциja – кoнкрeтни примeр ЦСР дa прeдстaви oд почетка дo крaja

Предавачи на овој обуци биле су:

  • Зорана Делибашић – ВКС
  • Нада Шарац - РЗСЗ

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт