Skip to main content

Програмски савет

Програмски савет је стручни орган Академије и чине га петнаест чланова које именује Управни одбор, из реда судија и тужилаца, других стручњака и судског и тужилачког особља. Најмање пет чланова Програмског савета су судије, најмање три су тужиоци, од којих по једног члана предлаже удружење судија, односно удружење тужилаца, а један члан је из реда судског и тужилачког особља.


Надлежности Програмског савета Правосудне академије:

 • утврђује предлог програма полагања пријемног испита за почетну обуку;
 • утврђује предлог програма завршног испита почетне обуке;
 • утврђује предлог програма почетне обуке судија и тужиоца;
 • именује чланове сталних комисија, уз сагласност Управног одбора;
 • образује повремене комисије и радне групе, у складу са Статутом;
 • утврђује предлог програма сталне обуке судија и тужиоца;
 • утврђује предлог посебног програма обуке судијских и тужилачких помоћника и приправника;
 • утврђује предлог пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике;
 • утврђује предлог програма обуке судског и тужилачког особља;
 • утврђује предлог програма обуке ментора и предавача и других специјализованих програма обуке;
 • именује сталне предаваче из реда судија и тужилаца уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца;
 • даје сагласност на одлуку о избору сталних предавача који нису судије и тужиоци;
 • утврђује услове за именовање и именује менторе и повремене предаваче;
 • утврђује предлог правилника за полагање пријемног испита за почетну обуку;
 • утврђује предлог правилника за полагање завршног испита почетне обуке;
 • доноси пословник о свом раду;
 • одлучује о приговору на ранг листу кандидата са пријемног испита за почетну обуку;
 • врши и друге послове у складу са овим законом и Статутом.


Чланови Програмског савета у 2022. години

 1. Гордана Комненић, Судија Врховног касационог суда
 2. Бранко Станић, Судија Врховног касационог суда
 3. Драган Јоцић, Председник Апелационог суда у Нишу и судија Врховног касационог суда
 4. Јелена Ивановић, Судија и председник Управног суда, 
 5. Дарко Тадић, Судија и председник Апелационог суда у Новом Саду
 6. Весна Миљуш, Судија Апелационог суда у Београду
 7. Др Јасмина Киурски, Заменица Републичког јавног тужиоца у Београду,
 8. Тања Павловић Недељковић, Судија Апелационог суда у Крагујевцу
 9. Ида Никитовић, Судија Вишег суда у Београду
 10. Каменко Козарски, Председник Прекршајног суда у Новом Саду
 11. Мирјана Павловић, Секретар Високог савета судства
 12. Наталија Аџић, Јавни бележник
 13. Мирослав Филиповић, Заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
 14. Марта Радошевић, Корисница почетне обуке
 15. Игор Милованов, Секретар Програмског савета Правосудне академије


Седнице Програмског савета

Седница Програмског савета 1/2022

 • Дневни ред седнице
 • Закључци

Седница Програмског савета 2/2022

 • Дневни ред седнице
 • Закључци
 

  О нама

  Визија

  Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

  Мисија

  Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

  Циљ

  Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

  Контакт