Skip to main content

Стална обука

Правосудна академија у оквиру својих законом додељених надлежности оргнаизује обуке за судије,
тужиоце, судијске и тужилачке помоћнике и судско и тужилачко особље у оквиру програма сталне обуке.

Програм сталне обуке Прависудне академије доноси се за сваку календарску годину и подразумева
планирани програм обука у области кривичног, грађанског, радног, привредног, управног, прекршајног
права, права Европске уније и људских права, са посебним освртом на актуелне теме у области
еколошког права, насиља у породици, права детета, финансијских истрага, корупције и слично. Такође,
програм сталне обуке обухвата и широк спектар обука у области посебних знања и вештина.

Посебан програм Правосудна академија доноси у односу на кориснике почетне обуке, који уз
програм рада се ментором, имају специфично дефинисан програм обуке у облику семинара и радионица.

Правосудна академија у сарадњи са Kомором јавних извршитеља, Kомором јавних бележника и другим
струковним организацијама креира и реализује посебан програм обуке за правосудне професије.

Правосудна академија такође спроводи и програм обуке ментора и предавача ангажованих на
обукама које она органиyује и у циљу што боље припреме корисника почетне обуке за функцију судије и
тужиоца.


Стална обука


Посебни програми, обуке и испити


Обука ментора и предавача

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт